loading...

Xem lựa chọn của người con gái đa tình

Con người vốn có rất nhiều lần lựa chọn, lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả không giống nhau.

Kết cục của ngày hôm nay vốn là khởi nguồn lựa chọn của ngày hôm qua. Hay nói cách khác, lựa chọn ngày hôm nay quyết định kết cục của ngày mai.

Nhóc Maruko

loading...