loading...

Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

Tải bài giải môn lý về máy

Mã đề vật lý khối A: 794

 

 Mã đề vật lý khối A: 318

 1B; 2B; 3D; 4B; 5D; 6A; 7A; 8C; 9C; 10A; 11D; 12B; 13D; 14A; 15D; 16A; 17B; 18 ; 19A; 20D; 21D; 22D; 23B; 24B; 25D; 26A; 27A; 28B; 29B; 30 ; 31C; 32B; 33C; 34A; 35A; 36C; 37D; 38D;39A; 40B; 41C; 42A;43 C; 44D; 45D; 46D; 47B; 48C; 49C; 50A; 51 ; 52 ; 54 ;

 Mã đề vật lý khối A: 681

 

 Mã đề vật lý khối A: 426

1B; 2A; 3B; 4B; 5D; 6A; 7A; 8C; 9B; 10D; 11C; 12C; 13B; 14D; 15B; 16D; 17C; 18A; 19B; 20C; 21D; 22C; 23C; 24C; 25D; 26C; 27C; 28D; 29A; 30D;31A; 32B; 33C; 34D; 35A; 36C;  37B; 38B; 39D; 40D; 41A; 42C; 43A; 44B; 45C; 46B; 47A; 48C; 49C; 50A; 51B;52B; 53D; 54D; 56D; 57B; 58A; 59C; 60A.

 Mã đề vật lý khối A: 859

 

 Mã đề vật lý khối A: 528

 1C; 2C; 3A; 4D; 5C; 6D; 7A; 8D; 9C; 10B; 11D; 15B; 16C; 17C; 18D; 19D; 20D; 21B; 22 ; 23 ; 24D; 25C; 26C; 27B; 28C; 29; 30A; 31D; 32D; 33C; 34C; 35A; 36C; 37A; 38D; 39B; 40B; 41C; 42A; 43B; 44A; 45C; 46A; 47D; 48B; 49D; 50B;…

 

loading...